Karta Dużej Rodziny to szereg zniżek i benefitów dla członków rodzin liczących nie mniej niż trójkę dzieci. Komu należy się karta dużej rodziny? Sprawdź, czy możesz złożyć wniosek o przyznanie świadczeń przysługujących rodzinom wielodzietnym!

W przypadku rodzin wielodzietnych miesięczne koszty utrzymania są wyjątkowo wysokie i często mogą istotnie obciążać domowy budżet. Dodatkową ulgą finansową, skierowaną do rodzin 3+ jest Karta Dużej Rodziny, która zapewnia szereg zniżek na usługi oraz zakup towarów. Komu należy się karta dużej rodziny? Z jakich przywilejów mogą korzystać członkowie wielodzietnych rodzin? Na ile lat wydawana jest karta? Sprawdź, czy przysługują Ci dodatkowe świadczenia!

Czym jest karta dużej rodziny?

Karta dużej rodziny to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień, obejmujących usługi oraz towary, skierowany do rodzin wielodzietnych. System ma na celu poprawę sytuacji finansowej wśród członków rodzin wielodzietnych poprzez liczne obniżki cen biletów na komunikację miejską, czy zakup podstawowych przedmiotów przydatnych w codziennym życiu. Karta przysługuje członkom rodziny, która obejmuje łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na kryterium dochodu. Świadczenia przysługują wyłącznie pod warunkiem, że w stosunku do rodziców sąd nie odebrał władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył.

Komu przysługuje karta dużej rodziny?

Wielu rodziców zastanawia się, komu należy się karta dużej rodziny? Jakie są warunki jej uzyskania? Prawo do posiadania karty dużej rodziny przysługuje wszystkim członkom rodziny, w skład której wchodzi co najmniej troje dzieci. Warto przy tym wspomnieć, że prawo do zniżek przysługuje także w sytuacji, gdy dzieci zamieszkują z małżonkiem rodzica. Ogólnopolską kartę dużej rodziny mogą otrzymać także rodzinne domy dziecka oraz rodziny zastępcze. Począwszy od 2019 roku, wnioskować o kartę dużej rodziny mogą także osoby, które w przeszłości miały na utrzymaniu troję lub więcej dzieci, nawet jeżeli została przekroczona bariera pełnoletności, czyli 18. rok życia. Kluczową kwestią jest fakt, że karta dużej rodziny nie przysługuje rodzicowi, w przypadku którego opieka nad dzieckiem została ograniczona przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Dokładne warunki, które należy spełnić, reguluje rozdział 2 ustawy o karcie dużej rodziny. 

Ile czasu aktualna jest karta dużej rodziny?

Zgodnie z zapisami ustawy o karcie dużej rodziny, jej ważność jest odmienna w przypadku każdego członka rodziny. Co do zasady, rodzice mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, otrzymują kartę dożywotnio, bez ograniczeń czasowych. Inaczej sytuacja kształtuje się w przypadku dzieci. W przypadku młodocianych karta jest przyznawana odpowiednio momentu ukończenia 18. roku życia lub – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole, do momentu ukończenia edukacji, jednak nie dłużej niż do chwili ukończenia 25. roku życia. Z kolei w przypadku dzieci niepełnosprawnych karta przyznawana jest na okres obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Jakie przywileje daje karta dużej rodziny? Co obejmuje system zniżek?

Karta dużej rodziny niesie za sobą szereg zniżek i dodatkowych uprawnień, obniżających koszty codziennego życia. Do tego grona zaliczyć możemy, chociażby zniżki na przejazdy kolejowe, bilety autobusowe, ale także niższe ceny uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych oraz sportowych. Co więcej, rozmach karty dużej rodziny sprawia, że do programu przystępuje coraz więcej prywatnych firm i instytucji państwowych, oferujących dodatkowe ulgi na oferowane usługi czy sprzedawane towary. Obecnie korzystając z KDR, możemy zapłacić mniej za zakupione paliwo oraz znacznie obniżyć opłaty za przedszkole, czy szkołę. To wszystko sprawia, że w ramach karty dużej rodziny możesz zaoszczędzić znaczne kwoty finansowe, które mogą wspomóc domowy budżet wielodzietnej rodziny.

Jak złożyć wniosek o przyznanie kart dużej rodziny?

Aby otrzymać kartę dużej rodziny, należy złożyć wniosek w gminie lub poprzez internet. Prawo do posiadania karty przysługuje rodzicom lub opiekunom zastępczym w sytuacji, gdy w rodzinie jest co najmniej troje dzieci. Wniosek składa się w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. W przypadku plastikowej karty dużej rodziny jest ona dostarczana do urzędu gminy w ciągu maksymalnie 30 dni od złożenia wniosku. Obecnie dużą popularnością cieszy się także mobilna forma karty duże rodziny. Karta elektroniczna pozwala na korzystanie ze zniżek w aplikacji mKDR na każdym telefonie komórkowym. 

Komu nie przysługuje karta dużej rodziny?

Istnieją liczne przesłanki, które mogą uniemożliwić uzyskanie prawa do karty dużej rodziny, nawet pomimo posiadania trojga dzieci spełniających powyższe warunki. Przykładem takiej sytuacji może być sytuacja, w której dzieci, z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy nad dziećmi ze strony rodziców, orzeczono o odebraniu im dzieci. Innym kryterium, które decyduje o przyznaniu karty dużej rodziny, jest prawo czasowego pobytu lub prawo stałego pobytu na terenie kraju oraz posiadanie miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku nielegalnego pobytu Ośrodek Pomocy Społecznej nie przyzna świadczeń dla rodziny wielodzietnej.

Komu należy się karta dużej rodziny? – podsumowanie

W ramach podsumowania wspomnijmy więc po raz kolejny, komu należy się karta dużej rodziny? Karta dużej rodziny przysługuje wszystkim rodzicom, którzy mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci oraz spełniają określone w ustawie wymogi. Korzystanie ze zniżek możliwe jest dla rodziców, którzy obecnie lub w przeszłości mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej niż troje dzieci, a także dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka lub rodzinę zastępczą. Aby uzyskać prawo do zniżek, należy złożyć wniosek o kartę dużej rodziny podczas osobistej wizyty w urzędzie lub przez internet. Posiadając nadany numer karty dużej rodziny, członkowie rodu mogą skorzystać ze zniżek na rozmaite usługi i nabywane towary.